Đại hội HTX nông sản và thảo dượng Tu Mơ Rông năm 2024.