Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2024 xã họp trực tuyến, hội nghị quán triệt, chỉ thị, kêt luận, quyết định, kế hoạch của trung ương, tỉnh ủy, huyện ủy và thông tin quý I năm 2024